Vårt hållbarhetsarbete

Dentalums mål är att bygga Nordens ledande tandvårdskedja med långsiktighet och hållbarhet i fokus, där verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt utifrån våra kärnvärden och vår vårdfilosofi.

Tillsammans med våra medarbetare och de leverantörer samt övriga intressenter vi samverkar med, skapar vi en organisation i världsklass som bygger på ömsesidigt förtroende, respekt och jämlikhet mellan alla parter.

Vi jobbar aktivt med att dela den stora kompetens och erfarenhet som finns inom gruppen i syfte att kontinuerligt förbättra oss och säkerställa att våra patienter alltid tas omhand på bästa sätt med högsta kvalitet på vården vi tillhandahåller.

På så sätt upprätthåller vi det anseende som gör oss alla stolta över att vara en del av Dentalum och kan bibehålla förtroendet hos våra patienter, medarbetare och övriga intressenter på marknaden.

Hållbarhet i fokus

Dentalum vill bidra till ett bättre samhälle genom att agera som en ansvarstagande och respektfull arbetsgivare samt aktör på marknaden. Vi värnar om mångfald, jämställdhet och möjligheten att få vara unik och respekterar därför alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Våra kärnvärden Passion, Integritet och Hållbarhet är väl i linje med det sociala ansvaret vi tar, vilka är följande:

Miljömässigt ansvar

Att värna om miljön är viktigt i allt vi gör. Vi utvärderar vår miljömässiga påverkan genom hela värdekedjan när vi driver vår verksamhet och vårdar våra patienter, från ansvarsfull upphandling av material, effektivt utnyttjande av resurser samt en ansvarsfull avfallshantering. Vi arbetar för att ständigt minska det miljömässiga avtrycket i tandvården genom digitalisering samt genom att arbeta med hållbara och långsiktiga metoder.

Socialt ansvar

Dentalum har som mål att skapa en stark företagskultur och en organisation i världsklass som bidrar till våra medarbetare genom att vara trygg, utvecklande och motiverande arbetsplats som bidrar till samhället genom att erbjuda en hög kvalitativ, tillgänglig och hållbar tandvård. Vi ser till individen med vetskap om att det finns olika drivkrafter hos varje person och har som mål att säkerställa att dessa individuella behov tillmötesgås. I gengäld ställer vi också höga krav på varandra, där varje individ har ett ansvar att bidra till sin arbetsplats, sitt team och sina patienter.

Tillsammans skapar vi en verksamhet som ständigt utvecklas och förbättras i samklang med sin omvärld för att vara en förebild i branschen och en organisation som vi alla är stolta över att vara en del av.

Styrning

Dentalum strävar efter en transparent, jämlik, jämställd och ansvarstagande verksamhet som behandlar varandra och vår omvärld med respekt. Vi ska efterleva tillämpliga och relevanta lagar och regelverk och har därutöver etablerat policies, riktlinjer och vägledande dokument som närmare beskriver hur vi agerar och interagerar gentemot varandra och vår omgivning.

Sådana styrande principer är bland annat Dentalums uppförandekod, mångfalds- och jämlikhetspolicy samt visselblåsarpolicy.

Visselblåsning

Dentalum strävar efter att ha ett öppet affärsklimat med hög affärsetik, ansvar och engagemang. Vi står för en hållbar organisation som värnar om säkerhet och respekt för alla människor som berörs av våra verksamheter.

Därför har vi etablerat en helt anonym och krypterad kanal via tjänsten IntegrityLog, där vi uppmuntrar medarbetare att rapportera misstänkt eller faktiskt illegal, oetiska, grovt olämpliga oegentligheter eller andra allvarliga missförhållanden utan att vara rädd eller riskera att utsättas för repressalier eller andra disciplinära åtgärder.

Klicka på knappen nedan för att komma vidare till vår visselblåsartjänst.